Ingatlanspecialista
Kérdésed van? Hívj minket!
+3620 317 8848
e-mail:
infoingatlanspecialista.com

GDPR

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

www.ingatlanspecialista.com (mint adatkezelő - lásd a 2. pontban) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és európai uniós jogszabályokkal.

2. Adatkezelő

 • Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést végzi: Ingatlanspecialista

 • E-mail cím: info@ingatlanspecialista.com

3. Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül, vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy videó-felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 • Adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi.

 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 • Harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése, vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama az egyes adatkezelési tevékenységekben

Adatkezelő szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket. Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak számára a BlazeArts Kft. (a továbbiakban szolgáltató) biztosítja a tárhely- és domain-szolgáltatást, technikailag tehát ő is hozzáférhet a kezelt adatokhoz, így adatfeldolgozónak minősül.

A tárhely és domain szolgáltató cég
(mint adatfeldolgozó) adatai:

Cég név:

BlazeArts Kft.

Levelezési cím:

6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

E-mail cím:

info@forpsi.hu

Weboldal:

www.forpsi.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak tárhely és domain szolgáltatása, az adatközlők által közölt adatok tárolása és továbbítása adatkezelő felé, (regisztrációk, megrendelések, rögzítése és tárolása; visszaigazoló e-mail értesítések, és elektronikus hírlevelek kiküldésének technikai lebonyolítása; IMAP, POP3 és SMTP levelezőrendszer üzemeltetése)

Adatfeldolgozó által elérhető adatok köre: valamennyi adat.

Adatfeldolgozó adatokhoz való hozzáférésének időtartama: korlátlan (ameddig a weboldalak működésének technikai hátterét az adatfeldolgozó biztosítja, ill. amíg az adatokat az adatközlő, vagy az adatkezelő véglegesen nem törli).

Adatfeldolgozó tevékenysége jelen pont valamennyi alpontjában tárgyalt weboldal esetében fennáll, így az alpontokban szolgáltató adatait külön nem részletezzük.

4.2. Adatkezelés a Lakberendezés Tudástárban

A kezelt adatok köre: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, anyagrész-információk.

Az adatkezelés célja: a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, számlák kiállítása, a megrendelt anyagrészek rendelkezésre bocsájtása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói jogviszony megszűnéséig (felhasználói fiók törléséig) terjed.

Az adatok módosítását a felhasználók maguk is elvégezhetik a www.ingatlanspecialista.com erre a célra szolgáló felhasználói felületén (Adataim); de ezek módosítását és törlését a 2. pontban feltüntetett telefonos és e-mail elérhetőségek bármelyikén kezdeményezhetik.

A Feng Shui Tudástárban történő adatkezelési tevékenységek részletezése:

Tevékenység:

Kezelt adatok:

Adatkezelés célja:

Regisztráció

név, felhasználónév, jelszó*

felhasználó azonosítása

Igénylés visszaigazolása

név, e-mail cím, igényelt anyagrész

tájékoztatás az igénylés rögzítéséről

Kapcsolattartás

név, e-mail cím, telefonszám

szükség esetén igénylés pontosítása

Számlázás

név, számlázási cím

számla kiállítása

(* A jelszavak az adatbázisban kódolt formában vannak eltárolva, azokhoz még adminisztrátori joggal rendelkező adatkezelő sem fér hozzá.)

Adatkezelő az anyagrészeket képező videó-felvételeket a Youtube videó-megosztó szerverein tárolja, és onnan teszi elérhetővé a hallgatók számára az érintett weboldal forráskódjába ágyazva. Mivel azonban a videó-megosztóval a hallgatókat érintő azonosító adatokat nem közöl, a videó-megosztó portál nem minősül adatfeldolgozónak.

A www.ingatlanspecialista.com Lakberendezés tudástár adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említett adatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

4.6. Sütik (cookies)

A honlap forráskódja a rendeltetésszerű és zavartalan működésének érdekében, valamint statisztikai és diagnosztikai okokból saját belső, valamint külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások kibocsájtói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, amelyek azonban nem alkalmasak személyazonosításra, csupán a felhasznált eszköz (számítógép, tablet, telefon stb.) és böngésző technikai azonosítására. A kibocsájtó a testre szabott kiszolgálás, vagy a pontos mérések érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa (erről bővebben saját böngészője súgójából tájékozódhat a felhasználó). A külső szerverről érkező sütik törlése, vagy tiltása a honlap működésének biztonságát nem veszélyezteti, ám a belső használatú sütik tiltása lehetetlenné teszi az oldal használatát.

Az oldalra való navigáláskor az oldal alján található információs sávban tájékoztatást kap a felhasználó a sütik használatáról.

(A sütikről bővebben a jelen bekezdés alpontjaiban!)

A kezelt adatok köre: a honlap való böngészés dátuma és időpontja, letöltött oldalak URL-je.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés időtartama a böngészési folyamat végéig (böngésző bezárása, vagy más oldalra történő navigálás) tart.

4.6.1. Belső sütik

A belső sütik a honlap alapszintű használatát (böngészés) nem befolyásolják. Hiányukban azonban a következő lehetőségek nem vehetők igénybe:

 • regisztráció,

 • bejelentkezés,

 • személyes adatok módosítása, törlése,

 • termék kosárba helyezése,

 • kosár tartalmának áttekintése,

 • megrendelés leadása,

 • felhasználói azonosításhoz kötött tartalmak elérése,

 • rendezvényekre való jelentkezés.

4.6.2. Külső sütik

Google Analytics

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). Mivel a honlap forráskódjában elhelyezett süti révén Google Analytics látogatói adatokhoz fér hozzá, adatfeldolgozónak minősül. A mérési adatok kezeléséről az adatfeldolgozó tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics.

Adatfeldolgozó a Google Analytics által gyűjtött adatokhoz csupán mérési eredmények, ill. látogatottsági statisztikák formájában jut hozzá, így ezek az adatok az egyes felhasználók beazonosítására nem alkalmasak.

Google Remarketing

A honlap ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók - közöttük a Google - webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések.

A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Google Adwords

A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető süti csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

Google sütik beállítása

Látogató letilthatja a Google sütik használatát a Google hirdetési beállításaiban: https://www.google.com/settings/ads. A Google sütik tiltása nem befolyásolja a honlap működését.

Facebook Like és megosztás

E sütik segítségével a felhasználó könnyen követheti a honlap által megosztott tartalmakat a közösségi hálón, valamint könnyen oszthat meg tartalmakat a saját, vagy ismerősei Facebook oldalán. Ezek a sütik segítenek abban is, hogy érdeklődési körének megfelelő hirdetések és tartalmak jelenjenek meg saját Facebook oldalán.

Facebook Pixel

A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre.

A Facebook tiltása, nem befolyásolja a honlap működését.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Érintettek bármikor kapcsolatba léphetnek adatkezelővel a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken az alábbi jogaik gyakorlása érdekében:

 • az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),

 • a pontatlan adatok helyesbítése, vagy befejezetlen adatok kijavítása, (helyesbítéshez való jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)

 • személyes adatainak törlése (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),

 • az adatkezelés korlátozása (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv.),

 • érintettre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerzése, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),

 • adatkezelés elleni tiltakozás (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),

 • adatkezelési hozzájárulás visszavonása (a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja) (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).

 • Érintettnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, vagy zárolását az adatkezelő 2. pontban feltüntetett elérhetőségein.

  1. tájékoztatás: Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában - az érintett erre irányuló kérelmére írásban - adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

  2. helyesbítés: Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.

  3. adatok zárolása: Az érintett kérelmére - vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit - adatkezelő zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  4. adat törlése: adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

   • kezelése jogellenes,

   • az érintett kéri,

   • a kezelt adat hiányos, vagy téves

   • és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

   • az adatkezelés célja megszűnt, vagy

   • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

   • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
    A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

  5. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

   • a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő,vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

   • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik;

   • c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:

Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság

Székhely:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:

+36 1 391 1400

Fax:

+36 1 391 1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:

http://www.naih.hu

ingatlanspecialista
+3620 317 8848
infoingatlanspecialista.com
Cikk megosztása a Facebook-on
Kövess minket a Facebook-on is!

Belépés

×

Ingatlanspecialista

Regisztráció

×

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!


Ezekre az adatokra csak a számlázáshoz lesz szükségünk, megadhatod őket később is az Adataim menüpont alatt!


Ingatlanspecialista

Üzenj nekünk!